Workshop Udržateľná mobilita v mestách/obciach

Workshop s názovm "Udržateľná mobilita v mestách/obciach - Praktické príklady podujatí a trvalých opatrení" sa konal 28.5.2019 v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici. Cieľom bola prezentácia príkladov dobrej praxe pre vzájomnú inšpiráciu a motiváciu a následne hľadanie spoločných riešení, návrhov a podnetov, čo by samosprávy a organizácie potrebovali pre zapojenie do kampane Európsky týždeň mobility (ETM), čo samosprávam/organizáciám/inštitúciám chýba a akú pomoc a podporu by uvítali od SAŽP, ako národného koordinátora kampane na Slovensku.

Program workshopu bol zložený z dvoch častí.
V 1. časti odprezentovali prednášajúci konkrétne príklady dobrej praxe z rôznych miest na Slovensku, so zameraním na inovácie, originalitu a efektivitu:
1. Manažment mobility na Mestskom úrade (MsÚ) v Žiline a jeho pozitívne dopady na mobilitu v meste – Luboš Slebodník, MsÚ, Žilina,  prezentácia
2. Detský pešibus, ako náhrada za „mamataxi“ – Ivan Putiška, Nováky, prezentácia
3. Ovzdušie, zelená mobilita a verejné priestory – Dana Mareková, občianska iniciatíva Za čisté ovzdušie, Bratislava, prezentácia
4. Budovanie kvalitnej cyklistickej infraštruktúry v mestách – Radovan Červienka, dopravný inžinier, prezentácia

V 2. časti workshopu pracovali účastníci v troch tematických skupinách zameraných na tému ročníka 2019 "Bezpečne pešo a na bicykli"
1. Trvalé opatrenia udržateľnej mobility v mestách/obciach – podnety pre samosprávy k plánovaniu a realizácii efektívnych
opatrení ako navrhovať a realizovať efektívne opatrenia.
2. Zapojenie širokej verejnosti, inštitúcií, organizácií – ako motivovať a zapájať širokú verejnosť k súčinnosti.
3. Infraštruktúra pre cyklistov v mestách/obciach – spôsoby integrácie s inými druhmi dopravy, skúsenosti s kvalitnými technickými riešeniami s dôrazom na bezpečnosť a životné prostredie.

Výstupy z pracovných skupín nájdete v prílohe "Zápis z workshopu"

PRÍLOHY: